Ekologijazaštita sredine

Posebnu pažnju usmeravamo na temu ekologije, obnovljivih izvora električne energije i modelu i značaju u očuvanju životne sredine na rekama.

Zeleni ključ


Sa posebnom pažnjom ističemo podnetu prijavu za dobijanjem plave zastavice, odnosno međunarodnog programa eko-sertifikacije "Zeleni ključ".
Ova prestižna Eco nagrada predstavlja obavezu preduzeća da svoje prostorije održavaju po strogo propisanim i jasnim pravilima koja se odnose na očuvanje životne sredine. Zeleni ključ je garancija našim gostima da se unutar naših prostorija obavljaju delatnosti koje ne samo da ne zagađuju životnu sredinu, već se i staraju da edukuju sve prisutne o značaju zaštite životne sredine u svakom segmentu društva. Nosioci sertifikata "Zeleni ključ" su pod stalnim i veoma strogim kontrolama od strane Foundation for Environmental Education, što daje posebnu garanciju svim korisnicima našig usluga. Prilikom posete jednog od predstavnika pomenute fondacije, gospođice Aleksandre Mladenović iz Serbian Visions tima, dogovorili smo još neke zajedničke akcije u budućnosti, koje će značajno popularisati veoma zapostavljenu temu ekologije na rekama i njihovom priobalju.

Eko fekalni tankovi


U pontonu pored betonskog broda, instalirali smo poseban eko fekalni tank koji sprečava da se otpadne materije i fekalije sa betonskog broda izlivaju u reku. Jedan deo se filtrira, dok se drugi deo fizički izbacuje pomoću pumpi koje prazne tank sa specijalnih vozila, sa obale.
Pored fekalnog tanka, u pomenutom pontonu, obezbedili smo prostor za održavanje kurseva namenjenih svima koji žive i rade na reci a koji žele da se uključe u eko akciju "Priključi se, čuvajmo životnu sredinu".
Kursevi podrazumevaju vodič o načinu instalacije eko tankova i filtracije otpadnih materija u reku.

Solarni paneli


Još jedan primer koji se odnosi na uštedu energije na Betonskom brodu jesu solarni paneli preko kojih se greje voda koja se koristi za potrebe kuhinje i sanitarnih jedinica. Ovaj segment značajno smanjuje potrošnju električne energije sa elektro mreže i predstavlja značajnu materijalnu uštedu njenim korisnicima.

Manifestacije i tribine na temu ekologije


Pored kurseva o instalaciji ekoloških fekalnih tankova, bićemo domaćini mnogim internacionalnim manifestacijama koje obrađuju temu zaštite životne sredine.